Luni - Vineri - 8:00 - 16:00, Sâmbăta - Duminică - închis

Statutul avocatilor

Statutul avocatilor

STATUTUL profesiei de avocat din 18 martie 2001 Publicat in Monitorul Oficial nr. 284 din 31 mai 2001

In temeiul art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania adopta prezentul statut. CAP. 1 Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat ART. 1 (1) Exercitarea profesiei de avocat este supusa Constitutiei, legii, statutului profesiei, conventiilor internationale la care Romania este parte si regulilor eticii profesionale. (2) Scopul exercitarii profesiei de avocat il constituie apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice. In exercitarea profesiei avocatul este dator sa actioneze pentru asigurarea liberului acces la justitie si a dreptului la un proces echitabil. ART. 2 (1) Libertatea si independenta profesiei de avocat sunt atribute exclusive ale persoanei care exercita aceasta profesie, in temeiul legii si al prezentului statut. (2) Relatiile dintre avocat si clientii sai se bazeaza pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate si confidentialitate. ART. 3 In exercitarea dreptului sau de a asista si de a reprezenta persoanele fizice si juridice in fata tuturor instantelor, autoritatilor si institutiilor, precum si a altor persoane fizice sau juridice, avocatul este indreptatit sa foloseasca oricare dintre mijloacele de exercitare a dreptului de aparare prevazut la art. 3 din Legea nr. 51/1995, republicata, denumita in continuare lege. ART. 4 (1) Avocatul indeplineste o misiune sociala, pusa in slujba adevarului si a justitiei. (2) In exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus nici unei presiuni din partea autoritatilor publice sau a altor persoane fizice ori juridice. (3) Independenta avocatului nu poate prejudicia interesele clientului sau. (4) Avocatul este dator sa dea clientului sau sfaturi juridice corespunzatoare prevederilor legale si crezului sau profesional. ART. 5 (1) Obligatia de a pastra secretul profesional, prevazuta la art. 10 din lege, este absoluta si nelimitata in timp. Ea se intinde asupra tuturor activitatilor avocatului, asociatilor, colaboratorilor si avocatilor salarizati in cadrul profesiei, inclusiv asupra raporturilor cu ceilalti avocati. Avocatul nu poate fi obligat in nici o circumstanta si de catre nici o persoana fizica sau juridica sa divulge secretul profesional. (2) Pastrarea secretului profesional de catre colaboratorii ori angajatii avocatului este o obligatie a acestora si a avocatului. Aceeasi obligatie revine organelor profesiei de avocat si angajatilor acestora cu privire la informatiile cunoscute de acestia in functiile ce le detin. ART. 6 Alegerea avocatului, pentru orice activitate depusa de acesta in conditiile legii, este libera. Nimeni nu poate impune unei persoane un aparator, cu exceptia cazurilor prevazute de lege privitoare la apararea din oficiu sau la apararea gratuita. ART. 7 Avocatul trebuie sa depuna toata diligenta pentru apararea libertatilor, drepturilor si intereselor legitime ale clientului. ART. 8 Avocatul nu poate actiona decat in limitele contractului incheiat cu clientul sau, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. ART. 9 Avocatul este dator sa isi sfatuiasca clientul cu promptitudine, in mod corect si cu intreaga diligenta. ART. 10 In cazul in care avocatul se afla in imposibilitate de a-si exercita atributiile, el va asigura substituirea sa de catre un alt avocat, pentru a nu aduce prejudicii clientului sau. ART. 11 Daca exista conflict de interese, avocatul nu poate fi decat aparatorul unei singure parti. ART. 12 (1) Angajarea unui nou client nu poate fi facuta, daca prin aceasta sunt dezvaluite secretele aflate de la un alt client, cu efecte prejudiciabile pentru acesta. (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile tuturor formelor de exercitare a profesiei de avocat. ART. 13 Inainte de a angaja o cauza, avocatul are obligatia sa informeze clientul asupra cheltuielilor probabile pe care aceasta le implica, comunicandu-i totodata scutirile legale de care poate beneficia. ART. 14 In raporturile cu instantele judecatoresti, cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si persoanele fizice cu care vine in contact, avocatul este dator sa aiba un comportament civilizat si loial. ART. 15 (1) Organele profesiei de avocat au sarcina permanenta de a asigura exercitarea calificata a dreptului de aparare conform art. 7 din lege, organizand in mod corespunzator primirea in profesie, pregatirea avocatilor stagiari, ridicarea nivelului profesional al tuturor avocatilor si respectarea stricta a deontologiei si disciplinei profesionale. (2) Toti avocatii au indatorirea de a participa la activitatile organizate de Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - I.N.P.P.A., potrivit regulamentului acestuia. (3) Barourile si Uniunea Avocatilor din Romania au obligatia sa actioneze prin toate mijloacele legale pentru protectia profesiei, a demnitatii si a onoarei corpului de avocati. CAP. 2 Formele de exercitare a profesiei de avocat ART. 16 (1) Avocatul este liber sa opteze si sa isi schimbe in orice moment optiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevazute de lege. (2) In oricare dintre formele de exercitare a profesiei, avocatul isi va incepe activitatea dupa obtinerea aprobarilor din partea consiliului baroului. (3) Avocatul este obligat sa il anunte in scris pe decanul baroului despre orice modificare in forma de exercitare a profesiei. ART. 17 (1) In cabinetul individual isi exercita profesia un avocat definitiv titular, singur sau impreuna cu avocati definitivi si stagiari. Acestia au calitatea de avocati colaboratori sau de avocati salarizati in cadrul profesiei. (2) Avocatul titular al cabinetului individual si avocatul asociat nu pot avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat in cadrul profesiei. (3) Intre formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesionala. (4) Secretul profesional cuprinde toate actele de care avocatul colaborator sau avocatul salarizat in cadrul profesiei ia cunostinta, fiind interzisa prestarea oricarui serviciu profesional pentru parti cu interese contrare. ART. 18 Contractul avocatului salarizat in cadrul profesiei si conventia de colaborare se incheie in forma scrisa intre titularul cabinetului individual sau coordonatorul cabinetelor asociate ori al societatii civile profesionale si fiecare avocat colaborator sau avocat salarizat in cadrul profesiei. Ele vor cuprinde in mod obligatoriu toate mentiunile prevazute in anexa nr. I, respectiv in anexa nr. II la prezentul statut. ART. 19 (1) Cabinetele individuale se pot grupa in scopul folosirii in comun a unui patrimoniu profesional si/sau a unor salariati. Fiecare cabinet isi pastreaza individualitatea in raport cu clientii. (2) Avocatii din cabinetele grupate nu pot acorda asistenta juridica unor clienti cu interese contrare. (3) Contractele de grupare a cabinetelor individuale se incheie in forma scrisa, conform anexei nr. III la prezentul statut. ART. 20 (1) Cabinetele individuale se pot asocia in scopul exercitarii in comun a profesiei. Asocierea nu poate restrange drepturile avocatilor asociati, cu exceptia interdictiei de a angaja clienti cu interese contrare. (2) Avocatii din cabinetele asociate intra in relatii cu clientii in numele asocierii din care fac parte. (3) Un asociat nu poate accepta o cauza sau un client, daca unul dintre asociatii sai se opune in mod justificat. ART. 21 Conventia de asociere se incheie, in forma scrisa, intre avocatii titulari ai cabinetelor individuale si va cuprinde, in mod obligatoriu, toate mentiunile din anexa nr. IV la prezentul statut. ART. 22 (1) Societatea civila profesionala este constituita din doi sau mai multi avocati asociati care contribuie in natura si/sau in numerar la constituirea capitalului social necesar in vederea desfasurarii activitatii profesionale. Ceilalti avocati activeaza in cadrul societatii civile profesionale fie in calitate de avocati colaboratori, fie in calitate de avocati salarizati in cadrul profesiei. (2) Raportul civil se naste intre client si societatea civila profesionala, serviciile profesionale urmand sa fie indeplinite de oricare dintre avocatii desemnati de conducerea societatii civile profesionale, fara a se cere optiunea clientului. (3) Contractul de societate civila profesionala si statutul acesteia sunt incheiate in forma scrisa intre avocatii asociati, cu respectarea anexelor nr. V si VI la prezentul statut. (4) In cazul societatilor in care sunt asociati si avocati straini, denumirea societatii civile profesionale va cuprinde in mod obligatoriu si numele a cel putin unuia dintre avocatii romani asociati, cu respectarea dispozitiilor art. 7 din lege. ART. 23 (1) Toate formele de exercitare a profesiei de avocat sunt supuse urmatoarelor principii: a) patrimoniul comun este afectat exclusiv activitatii profesionale; b) titularul cabinetului individual si avocatul asociat nu pot presta activitati profesionale in afara formei de exercitare a profesiei pentru care au optat; c) avocatul salarizat in cadrul profesiei si avocatul colaborator pot activa concomitent, in aceeasi calitate, in doua forme de exercitare a profesiei; d) avocatul colaborator poate avea clientela proprie. El isi rezerva dreptul asupra onorariilor aferente prestatiilor profesionale angajate in nume propriu si raspunde de indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 118 din prezentul statut in legatura cu aceste prestatii profesionale; e) obligatia de a comunica de indata baroului, in scris, modificarile privind asocierea, colaborarea sau angajarea revine atat avocatului cat si titularului cabinetului individual sau coordonatorului cabinetelor asociate si societatilor civile profesionale; f) toate neintelegerile dintre avocati privind formele de exercitare a profesiei urmeaza sa fie rezolvate pe cale amiabila, cu sprijinul celorlalti avocati care fac parte din respectiva forma de exercitare a profesiei; g) in cazul in care litigiul nu se solutioneaza pe cale amiabila avocatul este obligat sa ceara concilierea decanului baroului, conciliere pe care acesta o va face personal sau prin delegarea unui consilier al baroului, in termen de cel mult 20 de zile; h) daca nici concilierea nu stinge litigiul dintre parti, ele sunt obligate sa recurga la arbitrajul prevazut la art. 340-370 din Codul de procedura civila, arbitrii putand fi numai avocati definitivi din baroul respectiv, cu cel putin 10 ani vechime in profesie. In cazul in care partile nu cad de acord asupra persoanei arbitrului, ele il vor sesiza pe decan, care va desemna 3 avocati din barou, dintre care partile vor alege un arbitru. Daca partile nu cad de acord asupra unui arbitru, cauza va fi solutionata de tribunalul arbitral compus din toti cei 3 avocati desemnati de decan; i) oficiul de arbitrare este gratuit. (2) Avocatul desemnat ca arbitru nu poate refuza acest oficiu fara o justificare intemeiata. (3) Avocatul desemnat ca arbitru poate cere declinarea acestui oficiu, iar daca cererea este justificata, decanul va desemna un alt arbitru. ART. 24 Toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar. Este interzisa angajarea ca personal auxiliar a persoanelor cu studii juridice. ART. 25 (1) Cererea de inregistrare a formei de exercitare a profesiei in asociere se semneaza de catre toti asociatii si se depune la decanatul baroului. Cererea va fi insotita in mod obligatoriu de copie de pe conventia de asociere. (2) Cererea se solutioneaza de catre consiliul baroului potrivit art. 53 alin. (2) lit. i) si j) din lege. (3) Cererea poate fi respinsa numai in cazul in care conventia de asociere sau statutul societatii civile profesionale nu cuprinde toate mentiunile prevazute in anexele la prezentul statut sau contine dispozitii contrare legii si statutului profesiei. (4) Cererea de exercitare a profesiei in asociere cu avocatul aflat in situatiile prevazute la art. 19 alin. (2) si la art. 20 din lege va fi analizata de catre consiliul baroului si in raport cu hotararile adoptate de adunarea generala conform art. 50 alin. (2) lit. a) din lege. ART. 26 Conventiile de colaborare incheiate de avocat potrivit art. 6 din lege vor asigura independenta profesionala, patrimoniala si deontologia profesiei de avocat. Verificarea indeplinirii acestor conditii este de competenta baroului potrivit dispozitiilor art. 53 alin. (2) lit. i) din lege. ART. 27 (1) Persoana interesata poate formula plangere la Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania impotriva solutiei consiliului baroului. (2) In cazul in care solutia consiliului baroului nu respecta prevederile legii sau ale statutului profesiei, presedintele Uniunii Avocatilor din Romania poate sesiza Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania in vederea anularii acesteia. CAP. 3 Dobandirea calitatii de avocat SECTIUNEA I Primirea in profesie ART. 28 (1) Persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege poate solicita primirea in profesia de avocat printr-o cerere adresata decanului baroului in circumscriptia caruia doreste sa isi exercite profesia. (2) Cererea se depune, in dublu exemplar, la decanatul baroului si va cuprinde: a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului; b) locul si data nasterii; c) elementele actului de identitate si organul emitent; d) indicarea diplomei care atesta calitatea de licentiat in drept sau a titlului stiintific de doctor in drept; e) mentionarea temeiurilor pe baza carora se cere primirea in profesie, cu scutire de examen sau cu scutire de stagiu; f) declaratia solicitantului ca nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 13 din lege; g) declaratia solicitantului ca nu se afla in nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 14 din lege ori ca intelege sa renunte la orice stare de incompatibilitate, in cel mult doua luni de la data comunicarii deciziei de primire in profesia de avocat, sub sanctiunea prevazuta la art. 24 alin. (2) din lege; h) indicarea sediului profesional unde solicitantul doreste sa exercite profesia; i) declaratia expresa a solicitantului ca nu este sau nu a fost inscris intr-un alt barou din Romania, urmand ca in caz contrar sa se indice: baroul, perioada, cauzele retragerii sau incetarii activitatii; j) pentru persoanele prevazute la art. 16 alin. (2) lit. b) din lege cererea va cuprinde mentiuni referitoare la profesiile ocupate anterior, cu indicarea perioadelor in care solicitantul a ocupat functia de judecator, procuror, notar, consilier juridic sau jurisconsult. (3) Cererea va fi insotita de acte care dovedesc imprejurarile sus-mentionate, depuse de catre solicitant, in dublu exemplar. In mod obligatoriu, la cerere se vor atasa: - copie de pe actul de identitate al petentului si de pe actele de stare civila ale acestuia; - copie de pe certificatul de nastere; - copie de pe diploma de studii ori de pe diploma ce atesta titlul stiintific; - certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii; - certificatul medical care atesta starea fizica si psihica, eliberat de o unitate medicala specializata; - certificat, eliberat de baroul in care petitionarul a mai fost inscris in profesie, privind situatia disciplinara si cauzele incetarii calitatii de avocat; - doua fotografii pentru cartea de identitate de avocat. (4) Persoana prevazuta la art. 16 alin. (2) lit. b) din lege care a indeplinit functia de judecator, procuror, consilier juridic, jurisconsult sau notar va depune o copie certificata de pe carnetul de munca sau o adeverinta echivalenta eliberata de Camera Notarilor Publici. (5) Cetatenii romani cu domiciliul in Romania, care solicita primirea in profesie pe baza de diplome eliberate de institutia de invatamant superior din alta tara, vor depune si dovada echivalarii diplomei in conditiile legii. (6) Cererea de primire in profesia de avocat a persoanei aflate in situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. b) din lege va fi avizata si de consiliul baroului in circumscriptia caruia si-a desfasurat activitatea. (7) Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania va acorda, dupa caz, scutirea de examen dupa examinarea ambelor avize. (8) Perioada de 10 ani prevazuta la art. 16 alin. (2) lit. b) din lege se calculeaza si prin insumarea perioadelor in care s-au indeplinit oricare dintre functiile respective. (9) Persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a solicita primirea in profesia de avocat poate formula cerere de primire cu cel putin 5 ani anteriori implinirii varstei standard de pensionare in sistemul de pensii si asigurari sociale din care face parte. ART. 29 (1) O copie de pe cererea de primire in profesie se va afisa in cel mult 3 zile de la inregistrarea acesteia, intr-un loc vizibil, la sediul baroului, prin grija decanatului. (2) Afisarea se constata prin proces-verbal. (3) In termen de 10 zile de la afisarea cererii orice persoana poate face opozitie la cererea de primire in profesie, indicand motivele si aratand imprejurarile si probele pe care isi intemeiaza opozitia. (4) In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii de primire in profesie decanul va desemna un avocat-raportor dintre membrii consiliului baroului, care va efectua investigatiile necesare cu privire la moralitatea si demnitatea solicitantului, chiar daca nu se face opozitie la inscriere. ART. 30 (1) Raportorul va face toate cercetarile pe care le va considera necesare. (2) Cercetarile se vor referi la indeplinirea de catre solicitant a conditiilor prevazute de lege si de prezentul statut pentru primirea in profesia de avocat. ART. 31 In termen de 5 zile de la expirarea termenului de formulare a opozitiei avocatul-raportor va depune la decanatul baroului un raport scris care va cuprinde punctul de vedere motivat cu privire la admiterea sau la respingerea cererii. ART. 32 (1) Dupa depunerea raportului si verificarea cunostintelor referitoare la organizarea si exercitarea profesiei de avocat consiliul baroului analizeaza indeplinirea conditiilor pentru primirea in profesie, solutioneaza eventualele opozitii si intocmeste un aviz motivat care va fi inaintat Comisiei Permanente a Uniunii Avocatilor din Romania, impreuna cu toate lucrarile ce privesc cererea. (2) Avizul prevazut la alin. (1) va cuprinde propunerea motivata cu privire la acordarea sau la refuzul acordarii scutirii de examen. ART. 33 (1) Decizia Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania privind primirea in profesie se comunica petentului si baroului respectiv. (2) Reexaminarea cererii privind primirea in profesie poate fi solicitata o singura data. (3) Cel primit in profesia de avocat va fi inscris in baroul care a avizat primirea, prin decizia emisa de Consiliul baroului cu respectarea dispozitiilor art. 19, 20 si 21 din lege. ART. 34 Avocatul strain va depune cererea pentru inscrierea in baroul in a carui raza teritoriala urmeaza sa isi stabileasca sediul profesional in conditiile prevazute la art. 12 din lege. ART. 35 (1) Cererea de inscriere se depune in dublu exemplar la decanatul baroului si va cuprinde: a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului; b) locul si data nasterii; c) numarul, data si emitentul pasaportului; d) indicarea sediului profesional unde solicitantul doreste sa isi exercite profesia; e) indicarea perioadei si a formei in care a exercitat profesia de avocat in Romania, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul). (2) Cererea va fi insotita de urmatoarele acte, traduse in limba romana, depuse in copii certificate: - pasaport; - o atestare din partea baroului sau a asociatiei profesionale de avocati din tara de origine privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei si starea sa disciplinara; - certificat medical eliberat de o unitate sanitara din Romania care atesta starea fizica si psihica; - declaratia expresa a solicitantului ca nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate si incompatibilitate prevazute la art. 13 si 14 din lege; - declaratia expresa a solicitantului ca se obliga sa respecte prevederile legii, ale prezentului statut si ale codului deontologic; - doua fotografii pentru cartea de identitate de avocat; - dovada incetarii formei anterioare in care a exercitat profesia de avocat in Romania, conform art. II din Legea nr. 231/2000, dupa caz. (3) O data cu cererea de inscriere in barou avocatul strain va depune actele doveditoare ale calitatii de asociat in cadrul societatii civile profesionale in care isi va desfasura activitatea. (4) Prevederile art. 29, 30 si 31 din prezentul statut se vor aplica in mod corespunzator. ART. 36 (1) Consiliul baroului verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege si de prezentul statut si intocmeste un aviz motivat care va fi inaintat impreuna cu lucrarea la Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania. (2) Propunerea de inscriere in barou va indica, dupa caz, durata pentru care se propune inscrierea, potrivit contractului de asociere in societatea civila profesionala. ART. 37 Consiliile barourilor vor face verificari pentru depistarea persoanelor care exercita activitati specifice profesiei de avocat in forme de activitate neautorizate in conditiile legii si vor lua masuri corespunzatoare prevederilor art. 25 si 82 din lege. Cazurile depistate vor fi comunicate de indata Uniunii Avocatilor din Romania. SECTIUNEA a II-a Demnitatea profesionala ART. 38 (1) In aplicarea art. 11 lit. c) si a art. 13 din lege cazurile de nedemnitate se verifica atat cu ocazia primirii in profesie, cat si pe intreaga durata a exercitarii acesteia. (2) Membrii barourilor, care se gasesc in unul dintre cazurile prevazute la art. 13 din lege, sunt obligati sa prezinte decanatelor hotararile judecatoresti prin care au fost condamnati, prin care li s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, prin care au fost declarati faliti fraudulosi sau prin care au fost condamnati definitiv pentru fapte savarsite in legatura cu exercitarea profesiei. (3) Consiliile barourilor vor examina, in termen de 15 zile, hotararile judecatoresti respective si vor aprecia daca aceste hotarari atrag sau nu nedemnitatea avocatului, in raport cu dispozitiile art. 13 din lege, dispunand, dupa caz, mentinerea in profesie sau incetarea calitatii de avocat potrivit art. 26 lit. d) din lege. (4) Decizia motivata va fi comunicata, de indata, avocatului in cauza, precum si presedintelui Uniunii Avocatilor din Romania, impreuna cu hotararea judecatoreasca in baza careia s-a verificat starea de nedemnitate. (5) Decizia consiliului baroului poate fi atacata de presedintele Uniunii Avocatilor din Romania si de avocatul in cauza, conform art. 56 din lege, in termen de 15 zile de la comunicare. (6) Decizia de incetare a calitatii de avocat devine executorie dupa solutionarea cauzei de catre Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania. SECTIUNEA a III-a Compatibilitatea profesionala ART. 39 Pentru primirea in profesie si pentru exercitarea acesteia avocatul trebuie sa nu se gaseasca in vreunul dintre cazurile prevazute de art. 11 lit. c) si la art. 14 din lege. ART. 40 Incompatibilitatea prevazuta la art. 14 lit. a) din lege opereaza pentru avocatul care este sau care devine salariat in afara profesiei. ART. 41 Contractul avocatului salarizat in cadrul profesiei intra in vigoare dupa ce a fost avizat de catre consiliul baroului. ART. 42 Avocatul salarizat in cadrul profesiei isi pastreaza independenta profesionala in activitatile ce ii sunt incredintate, subordonarea sa limitandu-se la conditiile de munca. El nu poate avea clientela personala, iar in exercitarea profesiei trebuie sa mentioneze cabinetul individual sau societatea civila profesionala pentru care lucreaza. ART. 43 Contributiile profesionale ale avocatului salarizat catre barou, Uniunea Avocatilor din Romania si Casa de Asigurari a Avocatilor se retin si se varsa pentru acesta de catre persoana care il salarizeaza. ART. 44 Litigiile intervenite in legatura cu contractul avocatului salarizat in cadrul profesiei se solutioneaza conform art. 23 alin. (1) lit. f) si urmatoarele. ART. 45 (1) Incompatibilitatea prevazuta la art. 14 lit. c) din lege priveste exercitarea nemijlocita de fapte materiale de comert, in sensul ca prin aceste fapte avocatul se angajeaza personal sau in numele unui comerciant sa efectueze o operatiune comerciala care ii angajeaza raspunderea. (2) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat: a) faptele personale de comert exercitate cu sau fara autorizatie; b) calitatea de asociat intr-o societate comerciala in nume colectiv, de comanditar intr-o societate comerciala in comandita simpla sau in comandita pe actiuni; c) calitatea de administrator intr-o societate comerciala cu raspundere limitata sau intr-o societate comerciala in comandita pe actiuni; d) calitatea de presedinte al consiliului de administratie sau membru in comitetul de directie al unei societati comerciale pe actiuni. (3) Avocatul poate fi asociat sau actionar la societatile comerciale cu raspundere limitata sau la cele pe actiuni sau membru in consiliul de administratie al unei societati comerciale pe actiuni. ART. 46 (1) Incompatibilitatile prevazute la art. 11 lit. c) si art. 14 din lege se constata de catre consiliul baroului, sesizat pe orice cale. (2) Avocatul devenit incompatibil are obligatia sa incunostinteze in scris consiliul baroului, solicitand trecerea sa de pe tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei pe tabloul avocatilor incompatibili. (3) Continuarea exercitarii profesiei dupa intervenirea cazului de incompatibilitate constituie exercitarea fara drept a profesiei de avocat, cu consecintele prevazute de lege. ART. 47 (1) In aplicarea art. 24 alin. (1) din lege, consiliul baroului nu poate emite din oficiu decizie de trecere pe tabloul avocatilor incompatibili fara ascultarea avocatului. (2) Lipsa nejustificata a avocatului, la data indicata in convocarea expediata cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, nu impiedica luarea masurii. SECTIUNEA a IV-a Modalitatile de primire in profesia de avocat ART. 48 (1) Potrivit art. 16 din lege dreptul de primire in profesie se obtine pe baza unui examen. (2) Examenul de primire in profesie se organizeaza de Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania. Comisia de examinare este formata din cadre didactice universitare, sub presedintia unui membru al Comisiei Permanente a Uniunii Avocatilor din Romania, in conformitate cu regulamentul de examen adoptat de Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania, conform art. 63 alin. 1 lit. c) din lege. Dispozitiile art. 63 lit. j) din lege se aplica in mod corespunzator. ART. 49 (1) Regulamentul si tematica examenului vor fi comunicate barourilor cu cel putin 3 luni inainte de data examenului si vor putea fi consultate de cei interesati, prin grija barourilor. (2) Data examenului va fi anuntata cu cel putin 60 de zile inainte, intr-un ziar de mare tiraj. ART. 50 (1) Pentru inscrierea la examen candidatul va adresa o cerere decanului baroului in circumscriptia caruia doreste sa isi exercite activitatea, cu indeplinirea prevederilor art. 28-31 din prezentul statut. Cererea va fi depusa cu cel putin 30 de zile inainte de data examenului, pentru a da posibilitatea consiliului baroului sa efectueze investigatiile prevazute la art. 28-31 din prezentul statut. (2) In cazul in care petentul solicita inscrierea la examen pentru a fi primit in alt barou decat cel in care domiciliaza, se va cere si avizul baroului de domiciliu. (3) Dupa expirarea termenului pentru inscriere consiliul baroului este obligat sa inainteze Uniunii Avocatilor din Romania lista cuprinzand candidatii inscrisi si dosarele acestora, pe masura ce a avizat cererile, dar cu cel mult 10 zile inainte de data examenului. (4) Candidatul este obligat sa depuna taxa de participare la examen, stabilita de Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania. ART. 51 Legalitatea desfasurarii examenului si rezultatele acestuia vor fi supuse spre validare Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania care, dupa caz, va dispune primirea in profesie si va comunica barourilor respective lista cuprinzand candidatii admisi si decizia de primire in profesie, in vederea emiterii deciziei de inscriere in barou. ART. 52 (1) Toate cazurile de primire in profesie cu scutire de examen sunt solutionate individual, urmand procedura avizarii de catre barou si a acordarii scutirii de examen de catre Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania, in baza art. 65 alin. 2 lit. d) din lege. (2) Decizia Comisiei Permanente a Uniunii Avocatilor din Romania poate fi contestata la Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania in termen de 15 zile de la data comunicarii sale. Aprobarea sau respingerea cererii de primire in profesie este de competenta Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania, conform art. 63 lit. g) din lege. SECTIUNEA a V-a Stagiul profesional ART. 53 (1) Stagiul reprezinta perioada premergatoare definitivarii in profesia de avocat si are drept scop pregatirea profesionala a avocatului la inceputul exercitarii profesiei. (2) Stagiul este obligatoriu si efectiv, cu exceptia situatiilor prevazute de lege. (3) In timpul stagiului avocatul va purta denumirea de avocat stagiar. ART. 54 Durata stagiului este de 2 ani, calculata de la data inscrierii in tabloul avocatilor stagiari. ART. 55 Stagiul se suspenda in conditiile art. 17 alin. (3) din lege. Suspendarea stagiului se dispune de catre consiliul baroului, care apreciaza asupra imprejurarilor ce justifica lipsa din profesie, durata suspendarii si intinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendarii. ART. 56 (1) Consiliul baroului in mod exceptional si numai dupa verificarea raportului avocatului care coordoneaza conferinta de stagiu, poate aproba reducerea perioadei de stagiu cu cel mult 6 luni pentru avocatii stagiari care se remarca in activitatea profesionala, pe baza rezultatelor obtinute la conferintele de stagiu, a notarilor semestriale si a rezultatelor obtinute in activitatile organizate de Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor. (2) Avocatul care garanteaza indrumarea profesionala a avocatului stagiar si avocatul care sprijina cererea de primire in barou a avocatului stagiar conform art. 59 din prezentul statut trebuie sa aiba competenta profesionala potrivit art. 18 din lege si sa nu se afle in unul dintre cazurile prevazute la art. 19 alin. (2) si la art. 20 din lege. Avocatul indrumator se angajeaza fata de consiliul baroului cu privire la asigurarea aplicarii art. 62 din prezentul statut si este obligat sa il informeze pe decan, in scris, asupra oricarei cauze de incetare a indrumarii. (3) Avocatul care indeplineste conditiile prevazute la art. 18 din lege nu poate da mai mult de doua recomandari, indiferent daca recomandarea se refera la indrumarea efectiva a avocatului stagiar sau daca sprijina cererea acestuia pentru primirea in profesie ca avocat stagiar. (4) Pot da recomandari in conditiile art. 18 din lege numai avocatii titulari ai cabinetelor individuale si avocatii asociati. (5) Daca din orice motive, pe perioada stagiului avocatul care asigura efectiv indrumarea profesionala nu isi mai indeplineste obligatiile specifice, inclusiv pe cea prevazuta la art. 62 din prezentul statut, avocatul care a sprijinit cererea de primire in profesie preia toate aceste obligatii. Avocatul care a asigurat indrumarea profesionala va trebui sa depuna un raport motivat asupra situatiei intervenite. In cazul in care se constata ca avocatul, cu rea-credinta, nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin recomandarea data potrivit art. 56 din prezentul statut si prin contractul incheiat in acest sens cu avocatul stagiar, consiliul baroului va declansa procedura prevazuta la art. 71 si urmatoarele din lege. ART. 57 Cererea de inscriere la examenul pentru primire in profesie ca avocat stagiar se depune la baroul in circumscriptia caruia solicitantul doreste sa isi exercite profesia. La aceasta se va anexa diploma de licenta a Facultatii de drept. ART. 58 Cererea de primire in profesie ca avocat stagiar va fi avizata de consiliul baroului dupa ce se vor indeplini cerintele prevazute la art. 28-31 si, dupa caz, la art. 52 din prezentul statut, iar dupa avizare se vor transmite Uniunii Avocatilor din Romania impreuna cu dosarul complet, intocmit potrivit prevederilor de mai sus. ART. 59 (1) Avocatul stagiar este inscris in barou si in tabloul avocatilor stagiari, la cerere, pe baza deciziei de primire in profesia de avocat, comunicata conform art. 51 si 52 din prezentul statut, a dovezilor privind asigurarea indrumarii pe perioada stagiului, cu respectarea prevederilor art. 18 din lege si a modalitatii prin care se incadreaza in una dintre formele de exercitare a profesiei prevazute la art. 5 din lege. (2) In Tabloul avocatilor se mentioneaza perioada in care stagiul se suspenda. (3) Consiliul baroului organizeaza si supravegheaza indrumarea avocatilor stagiari. ART. 60 (1) Avocatul stagiar este supus tuturor dispozitiilor legale si statutare privitoare la profesia de avocat. (2) Avocatul stagiar are urmatoarele indatoriri suplimentare: a) sa isi perfectioneze pregatirea profesionala teoretica si sa isi insuseasca tehnica de practica avocatiala; b) sa participe la toate conferintele de stagiu organizate de consiliul baroului, sa pregateasca in scris subiectele conferintelor si lucrarile avocatiale repartizate de coordonatorul conferintelor de stagiu; c) sa participe la activitatile organizate de Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - I.N.P.P.A.; d) sa efectueze lucrarile avocatiale repartizate de avocatul indrumator si de serviciul de asistenta judiciara al baroului; e) sa participe la toate manifestarile profesionale la care este convocat de catre organele de conducere ale profesiei; f) sa desfasoare o activitate efectiva in profesie si sa anunte in scris orice motiv de suspendare a stagiului. (3) Abaterile avocatilor stagiari de la indatoririle prevazute mai sus se sanctioneaza disciplinar. ART. 61 (1) Formele de invatamant organizate de Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - I.N.P.P.A. si conferintele de stagiu constituie forme de pregatire profesionala a avocatilor stagiari. Ele sunt organizate de catre barou potrivit tematicii orientative comunicate de Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania. (2) Formele de invatamant organizate de Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - I.N.P.P.A. vor fi stabilite prin regulamentul sau de functionare si potrivit programelor si planului de invatamant al acestuia cu aprobarea Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania potrivit art. 63 lit. j) din lege. (3) Conferinta de stagiu cuprinde: expuneri asupra problemelor juridice, studiul doctrinei juridice si al practicii judiciare, lucrari avocatiale scrise, dezbateri de spete. (4) Conferintele de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat trimestrial de consiliul baroului, pregatit de catre consilierul coordonator al stagiului, cu consultarea avocatilor indrumatori. (5) Consilierul coordonator al stagiului va desemna, din randul avocatilor stagiari care s-au remarcat in primul an de stagiu, pe secretarii conferintelor de stagiu, care vor tine evidenta prezentei si a lucrarilor avocatilor stagiari. (6) Prezenta la conferinta de stagiu va fi constatata prin apel nominal. Consilierul coordonator va informa trimestrial consiliul baroului cu privire la indeplinirea de catre avocatii stagiari a obligatiilor ce le revin. ART. 62 (1) La sfarsitul fiecarui an de stagiu activitatea avocatului stagiar va fi notata cu note intre 1 si 10 de catre consilierul coordonator al stagiului, avandu-se in vedere lucrarile efectuate, participarea la dezbaterea temelor, precum si prezenta la conferintele de stagiu si la manifestarile baroului la care a fost convocat. (2) Se va avea in vedere raportul intocmit de avocatul indrumator si de coordonatorul serviciului de asistenta judiciara al baroului cu privire la activitatea depusa pentru indeplinirea sarcinilor profesionale. (3) Notarile vor fi avute in vedere la avizarea inscrierii la examenul de definitivare in profesie. ART. 63 (1) Avocatul indrumator si coordonatorul serviciului de asistenta judiciara se vor preocupa de realizarea de catre avocatul stagiar a unui venit echitabil, corespunzator muncii depuse. (2) Venitul minim lunar garantat de catre avocatul care indruma efectiv activitatea avocatului stagiar este echivalentul salariului minim pe economia nationala. Venitul poate fi realizat din onorarii pentru cauzele repartizate din oficiu, onorarii pentru prestatii profesionale angajate pentru clientela proprie, iar in lipsa acestora, din onorarii retrocedate de avocatul indrumator. (3) Fapta avocatului care asigura indrumarea profesionala efectiva, de a nu isi indeplini obligatiile de indrumare profesionala si de a nu asigura venitul minim lunar garantat al avocatului stagiar, constituie abatere disciplinara. ART. 64 Avocatul stagiar are dreptul de a pune concluzii la judecatorii si de a acorda asistenta juridica la autoritati, de a redacta acte, cereri, plangeri, contestatii si memorii in conditiile prevazute de lege. ART. 65 (1) Dupa expirarea perioadei de stagiu, consiliul baroului, prin decizie motivata, va constata, de la caz la caz, indeplinirea efectiva a stagiului pe baza raportului avocatului indrumator si a celui al serviciului de asistenta judiciara, precum si a notarilor consilierului coordonator al stagiului profesional. (2) Consiliul baroului va evalua si raportul final cu privire la absolvirea cursurilor organizate de Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - I.N.P.P.A. ART. 66 (1) In baza deciziei de constatare a indeplinirii efective a stagiului avocatul stagiar va solicita consiliului baroului avizul pentru inscrierea la examenul de definitivare in profesie. (2) Avizul va fi inaintat Comisiei Permanente a Uniunii Avocatilor din Romania, impreuna cu notarile anuale ale avocatului. (3) Avocatul stagiar care a indeplinit stagiul sau caruia i s-a aprobat reducerea acestuia este obligat sa se prezinte la examenul de definitivat. (4) Avocatul stagiar respins sau care nu s-a prezentat la examen, dupa caz, este inscris din oficiu in urmatoarea sesiune de examen. (5) Avocatul stagiar respins sau care nu s-a prezentat la doua sesiuni de examen va fi exclus din profesie in termen de 10 zile de la validarea examenului. ART. 67 (1) Examenul de definitivare in profesia de avocat se organizeaza de catre Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania. (2) Comisia de examen este formata din avocati definitivi cu reputatie profesionala si este desemnata de Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania, in conformitate cu regulamentul de examen adoptat de Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania conform art. 63 lit. c) din lege. Presedintele comisiei este unul dintre membrii Comisiei Permanente a Uniunii Avocatilor din Romania. (3) Regulamentul si tematica de examen vor fi comunicate barourilor cu minimum 90 de zile anterioare datei examenului si vor fi aduse la cunostinta candidatilor prin grija consiliilor barourilor. ART. 68 (1) Rezultatele examenului sunt supuse spre validare Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania. (2) Dupa promovarea examenului candidatul dobandeste titlul de avocat definitiv si va fi inscris in tabloul avocatilor definitivi. ART. 69 (1) Persoana care anterior primirii in profesie a indeplinit functii juridice timp de cel putin 5 ani dobandeste, potrivit art. 19 din lege, calitatea de avocat definitiv. (2) Constatarea acestei calitati va fi mentionata in decizia de inscriere in barou. (3) Prin functii juridice, in sensul art. 19 din lege, se intelege functiile indeplinite efectiv dupa absolvirea facultatii si dupa sustinerea examenului de licenta. (4) De la data dobandirii calitatii de avocat definitiv, potrivit art. 19 alin. (1) din lege, curge termenul prevazut la art. 22 alin. (2) din lege. SECTUNEA a VI-a Interdictii ART. 70 (1) Fostii magistrati nu pot pune concluzii la instantele la care au functionat, timp de 2 ani de la incetarea functiei detinute. Art. 19 alin. (2) din lege se refera la instanta ca institutie juridica reglementata prin Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, si nu doar la sectiile din cadrul aceleiasi instante sau la alcatuirea completelor de judecata. (2) In cazul in care, in cei 2 ani anteriori primirii in profesie, avocatul a functionat ca magistrat la mai multe instante, interdictia opereaza pentru fiecare instanta si se calculeaza de la data incetarii activitatii la instanta respectiva. (3) Aceeasi interdictie se aplica si magistratilor asistenti de la Curtea Suprema de Justitie si Curtea Constitutionala, executorilor judecatoresti, grefierilor si personalului auxiliar al instantelor judecatoresti, Curtii Constitutionale si Curtii de Conturi. ART. 71 (1) Fostii procurori si cadre de politie nu pot acorda asistenta juridica la nici un organ de urmarire penala din localitatea unde au functionat. Calculul duratei de interdictie se face conform art. 70 alin. (2) din prezentul statut. (2) In cazul in care fostul procuror sau cadru de politie a functionat in cei 2 ani anteriori primirii in profesie si in calitate de judecator, interdictia priveste atat instantele, cat si organele de urmarire penala, durata fiind calculata conform art. 70 alin. (2) din prezentul statut. (3) Aceeasi interdictie se aplica si personalului auxiliar al parchetelor si organelor de urmarire penala. ART. 72 Interdictia prevazuta la art. 20 din lege priveste instanta de judecata in sensul art. 70 alin. (1) din prezentul statut si, respectiv, toate organele de urmarire penala arondate pe langa parchetul la care lucreaza ruda, sotul sau afinul avocatului pana la gradul al treilea inclusiv. ART. 73 Avocatul, avocatul asociat, avocatul colaborator sau salarizat in cadrul profesiei, care nu respecta interdictiile prevazute la art. 19 alin. (2) si la art. 20 din lege, sau se foloseste de forma de exercitare a profesiei ori de raporturile stabilite conform art. 17 alin. (3) din prezentul statut, in scopul eludarii interdictiilor prevazute la art. 19 alin. (2) si la art. 20 din lege, savarseste abatere disciplinara. SECTIUNEA a VII-a Tabloul anual al avocatilor ART. 74 (1) La inceputul fiecarui an decanul supune aprobarii consiliului baroului tabloul avocatilor definitivi si stagiari cu drept de exercitare a profesiei, alcatuit potrivit anexei nr. VII la prezentul statut. (2) Separat va fi intocmita a doua parte a tabloului, care va cuprinde cabinetele asociate si societatile civile profesionale, cu indicarea sediului si a avocatilor componenti. (3) Decanul va supune aprobarii consiliului baroului si tabloul special in care se vor mentiona avocatii straini inscrisi in barou si, separat, societatile civile profesionale din care acestia fac parte, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) si alin. (6) din lege (anexa nr. VIII la prezentul statut). (4) Tabloul avocatilor incompatibili se verifica si se reactualizeaza la inceputul fiecarui an si se comunica Uniunii Avocatilor din Romania (anexa nr. VIII la prezentul statut). ART. 75 Tabloul avocatilor definitivi si stagiari, precum si tabloul special in care se vor inscrie avocatii straini se comunica, in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din lege, cel tarziu pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an. Acesta se reactualizeaza lunar. ART. 76 Refuzul inscrierii in tablou se contesta la consiliul baroului. Impotriva deciziei consiliului baroului se face plangere la Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania in termen de 5 zile de la data comunicarii sale. ART. 77 (1) Inscrierea in tablou a avocatilor definitivi si stagiari se face numai dupa depunerea juramantului prevazut la art. 21 din lege. Juramantul se depune intr-un cadru solemn, in fata consiliului baroului, de catre avocatii nou-inscrisi in barou. (2) Inscrierea in tabloul avocatilor este conditionata de depunerea declaratiei prevazute la art. 3 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica. Nedepunerea declaratiei, depunerea unei declaratii false sau recunoasterea faptului ca avocatul a colaborat cu securitatea ca politie politica atrage consecintele prevazute de lege. ART. 78 (1) In aplicarea art. 25 din lege consiliul baroului este obligat sa desemneze avocatii responsabili cu verificarea cazurilor de exercitare a activitatii de asistenta juridica de catre persoanele neinscrise in tabloul avocatilor. (2) Ori de cate ori va avea informatii cu privire la persoanele care acorda nelegal asistenta juridica consiliul baroului va sesiza parchetul. Dispozitiile art. 37 din prezentul statut se aplica in mod corespunzator. CAP. 4 Incetarea calitatii de avocat ART. 79 Incetarea calitatii de avocat se constata prin decizie a consiliului baroului si are drept consecinta radierea celui in cauza din Tabloul avocatilor. ART. 80 Avocatul care renunta la exercitiul profesiei va formula o cerere in scris. Cu cel putin 60 de zile inainte de data prevazuta pentru incetarea activitatii acesta este obligat sa finalizeze toate cauzele angajate sau sa asigure substituirea. Avocatul va prezenta baroului lista cuprinzand cauzele nefinalizate si va indica numele avocatilor care le vor prelua. ART. 81 In caz de deces al avocatului, cauzele acestuia vor fi preluate de catre colaboratorii ori asociatii defunctului, iar in lipsa lor, de catre avocatii desemnati de consiliul baroului. ART. 82 (1) In cazul in care avocatul pensionar cere continuarea exercitarii profesiei, consiliul baroului ia act de cerere. (2) Avocatul poate continua exercitarea profesiei pe baza unui aviz medical anual privind capacitatea fizica si psihica de a exercita profesia de avocat. (3) Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania va lua act de avizul baroului si va proceda in conformitate cu prevederile art. 63 lit. g) din lege si ale legislatiei privind pensiile si asigurarile sociale. (4) Avocatul pensionar care continua exercitarea profesiei sau este mentinut in profesie este obligat sa contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurari a Avocatilor in conditiile prevazute de legislatia pensiilor si asigurarilor sociale pentru avocati. (5) Decizia de mentinere in activitate este de competenta consiliului baroului. CAP. 5 Suspendarea calitatii de avocat ART. 83 Exercitiul profesiei de avocat se suspenda: a) in caz de incompatibilitate, conform dispozitiilor art. 27 lit. a) si ale art. 14 din lege; b) in temeiul unei hotarari judecatoresti sau disciplinare de interdictie temporara de a profesa, conform dispozitiilor art. 27 lit. b) din lege; c) in cazul prevazut la art. 27 lit. c) din lege. ART. 84 Calitatea de avocat poate fi suspendata in cazul in care impotriva avocatului s-a pus in miscare actiunea penala sau s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive. ART. 85 (1) Avocatul este dator sa incunostinteze de indata consiliul baroului despre orice situatie care ar putea duce la suspendarea calitatii de avocat. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara. (2) Decanul si consiliul baroului se pot sesiza pe orice cale cu privire la aplicarea dispozitiilor legii si ale prezentului statut privind suspendarea calitatii de avocat. Consiliul baroului decide dupa ascultarea avocatului in cauza. (3) Decizia consiliului baroului, in cazurile prevazute la art. 83 lit. a) si b) din prezentul statut, este executorie. Despre aceasta se va face mentiune in Tabloul avocatilor. (4) Impotriva deciziei consiliului baroului se poate face contestatie la Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. Contestatia suspenda executarea in cazurile prevazute la art. 83 lit. c) si la art. 84 din prezentul statut. ART. 86 La cererea avocatului in cauza, consiliul baroului, dupa verificarea temeiurilor cererii sau a dovezii achitarii taxelor si contributiilor prevazute de lege si de prezentul statut, poate dispune incetarea masurii suspendarii si stergerea mentiunii din tablou. ART. 87 Avocatul suspendat care continua sa exercite profesia este supus prevederilor art. 25 din lege. ART. 88 Avocatul impotriva caruia s-a dispus masura suspendarii este obligat ca de la data luarii masurii sa isi asigure substituirea. CAP. 6 Transferul ART. 89 (1) Avocatul care, din motive justificate, solicita transferul intr-un alt barou se va adresa in scris decanului baroului de la care doreste sa se transfere. (2) Cererea de transfer trebuie sa fie insotita de actele pe care se intemeiaza si de un certificat eliberat de baroul de la care se solicita transferul, ulterior inregistrarii cererii de transfer, prin care se constata ca solicitantul nu a fost exclus, nu a devenit nedemn sau incompatibil, nu se afla in curs de judecata penala sau disciplinara si ca a achitat la zi taxele si contributiile profesionale catre barou, Casa de Asigurari a Avocatilor si Uniunea Avocatilor din Romania. (3) Consiliul baroului de la care se solicita transferul va aviza cererea, pe care o va inainta, impreuna cu dosarul de inscriere in profesie, baroului la care se solicita trasferul. ART. 90 Consiliul baroului la care se solicita transferul va solutiona cererea potrivit raportului intocmit de un consilier delegat, care va verifica dosarul de inscriere in profesie al celui care solicita transferul, inaintat de baroul de la care se solicita transferul. ART. 91 (1) Consiliul baroului va face, dupa caz, aplicarea dispozitiilor art. 53 alin. (2) lit. h) din lege. (2) Decizia prin care s-a respins cererea de transfer va fi motivata si poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania. CAP. 7 Exercitarea drepturilor avocatului ART. 92 Avocatul inscris in tablou are dreptul sa exercite activitatile specifice profesiei potrivit legii si statutului profesiei. ART. 93 (1) Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activitati specifice profesiei se naste din contractul de asistenta juridica, incheiat in forma scrisa, intre avocat si client ori mandatarul acestuia. (2) Modelul contractului este cuprins in anexa nr. IX la prezentul statut. (3) Contractul de asistenta juridica prevede in mod expres intinderea puterilor pe care clientul le confera avocatului. In baza acestuia, avocatul se legitimeaza fata de terti prin imputernicirea avocatiala intocmita conform anexei nr. X la prezentul statut. (4) In lipsa unor prevederi contrare avocatul este imputernicit sa efectueze orice act specific profesiei pe care il considera necesar pentru realizarea intereselor clientului. ART. 94 (1) Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul clientului sau. (2) Onorariul se stabileste prin negociere, pornindu-se de la onorariile minimale stabilite de Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania. (3) Avocatul nu este obligat sa justifice cuantumul onorariului convenit cu clientul. (4) Onorariul se stabileste pentru fiecare serviciu profesional. (5) In cazul formelor de exercitare a profesiei care isi deschid un cont bancar pentru depunerea sumelor primite de la clienti cu titlu de cheltuieli, sumele consemnate nu constituie venit din exercitarea profesiei. ART. 95 (1) Contestatiile si reclamatiile privind onorariile si cheltuielile vor fi solutionate potrivit art. 31 din lege. (2) Consiliul baroului va delega un consilier care ii va convoca pe avocat si pe clientul acestuia si dupa ascultarea lor va intocmi un raport, pe care consiliul baroului il va avea in vedere la solutionarea contestatiei sau a reclamatiei. (3) Decizia consiliului baroului poate fi atacata cu plangere in termen de 15 zile de la comunicare la Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania, care va proceda conform art. 31 din lege. ART. 96 (1) Cabinetele individuale, cabinetele asociate sau societatile civile profesionale au dreptul sa isi stabileasca sediul profesional in circumscriptia baroului din care fac parte. (2) Avocatul poate sa isi exercite activitatea la sediul principal, la sediile secundare si la birourile de lucru, in spatiile avizate de consiliul baroului. ART. 97 (1) Avocatul care profeseaza individual, cabinetul asociat si societatea civila profesionala au dreptul la sedii profesionale secundare in circumscriptiile barourilor din care nu fac parte. (2) Aprobarea pentru infiintarea acestor sedii secundare se da de catre consiliul baroului in circumscriptia caruia urmeaza sa se deschida sediul secundar, in urma unei cereri in care avocatul solicitant trebuie sa mentioneze: vechimea in profesie, titlul stiintific, pozitia din tabloul avocatilor din baroul in raza caruia se afla sediul principal, adresa unde urmeaza sa se deschida sediul secundar, forma de desfasurare a activitatii profesionale si motivul deschiderii sediului secundar. (3) Decizia de aprobare a infiintarii sediului secundar se comunica baroului in care petentul isi are sediul principal. (4) Impotriva refuzului consiliului baroului de a aproba cererea de deschidere a sediului secundar se face plangere la Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania in termen de 15 zile de la comunicare. (5) In cazul aprobarii functionarii sediului secundar avocatul respectiv va achita taxa de inscriere si de contributie la bugetul baroului, separat de taxele platite la baroul unde are sediul principal. (6) Consiliul baroului poate aproba deschiderea unuia sau mai multor birouri in orice localitate din raza sa teritoriala. ART. 98 (1) In scopul asigurarii secretului profesional avocatul pastreaza lucrarile numai in sediile profesionale sau birourile avizate de consiliul baroului. El are obligatia sa se opuna la perchezitionarea actelor profesionale aflate in sediu sau asupra sa, daca perchezitia nu este efectuata de catre procuror in temeiul unui mandat emis anticipat in acest scop si confirmat in scris de prim-procurorul parchetului de pe langa tribunal. (2) In termen de 24 de ore de la efectuarea perchezitiei avocatul este obligat sa anunte pe decanul baroului despre aceasta. ART. 99 Sediul profesional si celelalte spatii in care avocatul isi desfasoara activitatea profesionala trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional. El poate fi situat si in locuinta avocatului. ART. 100 Avocatul este indreptatit sa refuze contactul cu clientul sau in prezenta organului de urmarire penala sau de cercetare penala ori a oricarui organ al statului, precum si in cazul in care exista un sistem de control al contactului cu clientul. ART. 101 (1) In aplicarea art. 37 alin. (4) din lege, plangerea prealabila privind punerea in miscare a actiunii penale se exercita independent de sesizarea indreptata la consiliul baroului, in cazul in care autorul faptei este un avocat. (2) Independent de actiunea penala, consiliul baroului va proceda la cercetarea cazului si va trimite in judecata disciplinara pe avocatul impotriva caruia exista probe ca a savarsit fapta. ART. 102 (1) Cabinetul individual, cabinetele asociate si societatea civila profesionala detin stampila care se aplica pe actele eliberate de acestea. Avocatul colaborator va aplica pe actele si lucrarile intocmite pentru clientela sa stampila proprie specifica. Modelul, forma si dimensiunile stampilelor sunt cele prevazute in anexa nr. XI la prezentul statut. (2) In afara de stampila, actele avocatului poarta antet tiparit, care contine: numele si prenumele avocatului, sediul profesional, telefon (fax, e-mail, telex etc.) si forma de exercitare a profesiei. (3) Antetul poate cuprinde pe langa denumirea formei de exercitare a profesiei, indicarea cu litere mai mici a formei de exercitare a profesiei cu care sunt stabilite raporturi de conlucrare profesionala in conditiile art. 17 alin. (3) din prezentul statut. In acest caz utilizarea antetului se face dupa obtinerea aprobarii consiliului baroului in care avocatul este inscris, pe baza dovedirii acordului formei de exercitare a profesiei cu care se stabilesc raporturi de conlucrare profesionala si sub conditia reciprocitatii. (4) Avocatii pot utiliza parafa care sa cuprinda mentiunile prevazute in alineatul precedent. Pentru actele intocmite conform art. 3 lit. c) din lege se aplica parafa al carei model este prevazut in anexa nr. XIX la prezentul statut. CAP. 8 Indatoririle avocatului ART. 103 (1) Exercitiul liber al profesiei, demnitatea, constiinta, independenta, probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea, delicatetea, moderatia, tactul si sentimentul de confraternitate sunt principii esentiale ale profesiei de avocat si constituie indatoriri ale acestuia. (2) Avocatul este obligat sa respecte aceste principii in activitatea sa profesionala si in viata privata. ART. 104 (1) Avocatul este obligat sa studieze temeinic cauzele care i-au fost incredintate, inclusiv pe cele din oficiu, sa se prezinte la fiecare termen stabilit de instantele de judecata, de organele de urmarire penala sau de alte institutii si sa manifeste constiinciozitate si probitate pentru indeplinirea serviciului incredintat. (2) Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintelor de judecata, sa pledeze cu demnitate, fiindu-i interzis sa foloseasca expresii care ar putea jigni completul de judecata, pe ceilalti avocati sau partile din proces. (3) Ori de cate ori este necesar, in raport cu natura si cu dificultatea cauzei, avocatul este obligat sa depuna note de sedinta sau concluzii scrise, din proprie initiativa sau la cererea instantei de judecata. ART. 105 (1) Avocatul are obligatia sa acorde asistenta juridica in cazul in care a fost desemnat din oficiu sau cand exercita profesia gratuit. Aceste cauze vor fi repartizate cu precadere avocatilor stagiari si tinerilor avocati, cu respectarea dispozitiilor art. 22 din lege. (2) Avocatii pensionari care continua activitatea nu vor fi repartizati pentru asistenta din oficiu. ART. 106 (1) Avocatul este obligat sa se asigure pentru raspunderea profesionala dupa cum urmeaza: a) avocatul stagiar, pentru un risc asigurat in valoare de minimum 3.000 euro anual; b) avocatul definitiv, pentru un risc asigurat in valoare de minimum 6.000 euro anual. (2) Asigurarea pentru raspundere profesionala va fi incheiata cel mai tarziu pana la data de 1 ianuarie 2002 si va fi in mod obligatoriu reinnoita anual. Polita de asigurare, certificata de avocat, va fi depusa la secretariatul baroului cel tarziu pana la data de 28 decembrie a fiecarui an. Pentru anul 2002 obligatia va fi indeplinita cel mai tarziu la data de 28 decembrie 2001. (3) Societatile civile profesionale pot incheia asigurare profesionala in care sa fie cuprinsi toti avocatii care isi exercita profesia in calitate de asociati, colaboratori si salarizati. (4) Primele de asigurare profesionala, achitate de avocat si de societatile civile profesionale de avocati, reprezinta cheltuieli profesionale obligatorii, legal datorate. (5) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alineatele precedente poate atrage neinscrierea in tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, cu toate consecintele prevazute de lege si de prezentul statut. ART. 107 (1) In aplicarea dispozitiilor art. 41 din lege, avocatul care face parte din organele de conducere ale profesiei are obligatia sa participe la sedintele acestora. (2) Avocatul are obligatia sa participe la activitatile hotarate de consiliul baroului si aduse la cunostinta prin convocare sau anunturi afisate la sediile instantelor din circumscriptia baroului respectiv. (3) Absenta nejustificata constituie abatere disciplinara. ART. 108 (1) Avocatul este obligat sa foloseasca, drept mijloc de proba, copii de pe actele care i-au fost incredintate de client, pastrand actele originale pentru a le prezenta la cererea instantei. (2) La cerere, avocatul este obligat sa restituie actele originale, care i-au fost incredintate, persoanei de la care le-a primit. In acest sens va intocmi proces-verbal semnat de client sau le va expedia prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu continut declarat. ART. 109 (1) Avocatul este obligat sa depuna toate diligentele necesare pentru realizarea serviciului profesional pentru care a fost angajat. (2) Contractul dintre avocat si client poate fi denuntat prin acordul ambelor parti. (3) Partile pot denunta unilateral contractul de asistenta juridica in conformitate cu prevederile expres mentionate in contract. (4) In cazurile prevazute la alineatul precedent avocatul va incasa sau va pastra onorariul in masura serviciilor prestate. ART. 110 (1) In cazul in care avocatul este impiedicat sa indeplineasca serviciul profesional, el va asigura substituirea. (2) Pentru activitatea de substituire avocatul care preia cauza are dreptul la onorariul corespunzator activitatii depuse. ART. 111 (1) In aplicarea art. 42 din lege, avocatul este obligat sa achite, in termenul stabilit taxele si contributiile la formarea bugetului baroului, al Uniunii Avocatilor din Romania si a bugetului sistemului de asigurari al avocatilor. (2) Contributia avocatului la bugetul baroului va fi stabilita de consiliul baroului si va consta intr-o suma fixa, care se achita lunar, la data stabilita prin decizie adusa la cunostinta tuturor membrilor baroului. (3) Baroul va incasa contributia avocatului pentru Uniunea Avocatilor din Romania, care se achita lunar, la data stabilita prin decizie adusa la cunostinta tuturor membrilor baroului. Contributia astfel incasata va fi virata de indata in contul Uniunii Avocatilor din Romania. (4) Depasirea termenului de plata a contributiilor prevazute de prezentul articol atrage obligatia de plata a majorarilor de intarziere, in cuantum de 0,5% aplicat la suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere. ART. 112 Avocatul este obligat sa poarte roba, in conditiile art. 45 din lege. Caracteristicile robei sunt cele descrise in anexa nr. XIV la prezentul statut. ART. 113 (1) Avocatul poarta insigna si detine carte de identitate de avocat, cu care se legitimeaza si care atesta vechimea in profesie. (2) Modelul insignei este prevazut in anexa nr. XIII la prezentul statut. ART. 114 Folosirea de catre avocat de procedee incompatibile cu demnitatea profesiei in scopul dobandirii clientelei, in mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, constituie abatere disciplinara. ART. 115 (1) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclama cu scopul dobandirii de clientela. (2) Este permis formelor de exercitare a profesiei sa plaseze o firma, cu dimensiuni maxime de 40 x 60 cm, la intrarea in imobilul in care isi au sediul si, dupa caz, la intrarea in apartamentul in care isi desfasoara activitatea. Firma poate fi plasata si la spatiile prevazute la art. 96 alin. (2) si 97 din statut. (3) Se pot publica anunturi in toate anuarele profesionale privind infiintarea formelor de exercitare a profesiei, numele si principalele domenii in care avocatii isi desfasoara activitatea. (4) Pot fi date doua anunturi la mica sau marea publicitate, numai in presa scrisa, cu ocazia stabilirii sediului profesional, schimbarii acestuia sau modificarii formei de exercitare a profesiei. (5) Daca anuntul se face prin marea publicitate, dimensiunile acestuia vor fi de maximum 6 x 10 cm. (6) Incalcarea dispozitiilor prezentului articol constituie abatere disciplinara. ART. 116 Avocatul este dator sa isi decline calitatea si identitatea in fata autoritatilor si a altor avocati cu care intra in contact, cu prilejul indeplinirii actelor specifice profesiei. ART. 117 (1) Orice avocat care intra in conflict cu un alt avocat este obligat sa il informeze pe decanul baroului, care va media solutionarea pe cale amiabila. (2) Conflictele avocatului cu magistratii sau cu alte autoritati publice se aduc de indata la cunostinta decanului baroului, de catre avocat, care va decide asupra masurilor ce trebuie luate. ART. 118 Avocatul este obligat sa tina urmatoarele evidente: a) contractele de asistenta juridica; b) registrul de evidenta a contractelor incheiate cu clientii sai; modelul acestui registru este prezentat in anexa nr. XV la prezentul statut; c) registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea partilor, a continutului si a datei actelor, potrivit anexei nr. XVI la prezentul statut; d) evidentele cerute de legislatia fiscala. ART. 119 Avocatul este obligat sa prezinte clientului, la cerere, situatia privind cheltuielile efectuate in cauza acestuia. CAP. 9 Organizarea profesiei de avocat SECTIUNEA I Reguli privitoare la organizarea si functionarea baroului ART. 120 Independenta profesiei, autonomia baroului si exercitarea libera a profesiei de avocat nu pot fi stirbite prin acte ale puterii executive, ale Ministerului Public sau ale autoritatilor publice. ART. 121 Organele de conducere ale baroului sunt: adunarea generala, consiliul si decanul. ART. 122 (1) Adunarea generala a baroului poate fi, in conditiile legii, ordinara si extraordinara. (2) Nu pot participa la sedintele adunarii generale membrii baroului care nu au dreptul de exercitare a profesiei datorita starii de incompatibilitate, suspendarii din profesie ori datorita unei sanctiuni disciplinare care atrage o astfel de consecinta. ART. 123 (1) Data la care are loc adunarea generala ordinara se stabileste de catre consiliul baroului in prima sedinta din luna ianuarie a fiecarui an. (2) Organizarea adunarii generale, ordinara sau extraordinara, este in sarcina consiliului baroului. (3) Neindeplinirea acestei obligatii poate atrage raspunderea disciplinara. (4) O data cu convocarea adunarii generale se stabileste si ordinea de zi. Membrii baroului pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi, propuneri care vor fi depuse la decanatul baroului cu cel putin 5 zile inainte de data la care a fost convocata adunarea generala. (5) Ordinea de zi va fi supusa spre aprobare prin vot deschis adunarii generale. (6) Inscrierile la cuvant se vor face inaintea inceperii dezbaterii fiecarui punct al ordinii de zi. Orice inscriere ulterioara acestui moment va fi luata in considerare numai cu aprobarea prin vot deschis a adunarii generale. ART. 124 (1) Secretarul adunarii generale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde: a) modul in care a fost convocata adunarea generala si caracterul ei ordinar sau extraordinar; b) anul, luna, ziua, ora si locul unde se desfasoara adunarea generala; c) numarul membrilor prezenti; d) componenta prezidiului adunarii generale; e) ordinea de zi votata de adunarea generala; f) luarile de cuvant; g) hotararile, rezolutiile si motiunile adoptate; h) orice alte activitati desfasurate in adunarea generala. (2) Procesul-verbal va purta semnatura membrilor prezidiului adunarii generale. (3) Procesul-verbal va fi inregistrat si depus la decanatul baroului, consultarea sa fiind permisa membrilor baroului si organelor Uniunii Avocatilor din Romania. ART. 125 (1) Adunarea generala adopta hotarari care sunt obligatorii pentru membrii baroului, in conditiile prevazute de lege si de statutul profesiei de avocat. (2) Adunarea generala poate adopta rezolutii si motiuni. ART. 126 (1) Consiliul baroului este format din 5 pana la 15 membri, avocati definitivi cu o vechime neintrerupta in profesie de cel putin 8 ani. (2) Numarul consilierilor este proportional cu numarul membrilor baroului inscrisi in tablou, dupa cum urmeaza: a) 5 consilieri pentru barourile cu mai putin de 50 de avocati; b) 7 consilieri pentru barourile cu mai putin de 100 de avocati; c) 9 consilieri pentru barourile cu mai putin de 200 de avocati; d) 11 consilieri pentru barourile cu mai putin de 500 de avocati; e) 13 consilieri pentru barourile cu mai putin de 1.000 de avocati; f) 15 consilieri pentru barourile cu peste 1.000 de avocati. (3) Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe sectoare de activitate. (4) In numarul total al membrilor consiliului sunt cuprinsi decanul si prodecanul. (5) Adunarea generala a baroului poate hotari alegerea unor consilieri supleanti, care, in caz de incetare a mandatului de consilier ales, vor completa consiliul in ordinea numarului de voturi obtinut la alegeri. ART. 127 (1) Avocatii alesi membri ai comisiei de cenzori trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si consilierii. (2) Dispozitiile art. 126 alin. (5) din prezentul statut se aplica in mod corespunzator. ART. 128 (1) Consiliul baroului se intruneste in sedinta cel putin o data pe luna, la sediul baroului. (2) Lucrarile sedintei se consemneaza in registrul de procese-verbale si se semneaza de toti consilierii prezenti la sedinta. Registrul poate fi consultat de catre avocatii interesati si de organele Uniunii Avocatilor din Romania. (3) In exercitarea atributiilor sale consiliul baroului adopta hotarari si da avize. ART. 129 (1) Decanul baroului este ales de adunarea generala a baroului dintre avocatii definitivi cu o vechime neintrerupta in profesie de cel putin 8 ani. El trebuie sa fie membru al baroului de cel putin 5 ani. (2) In exercitarea atributiilor sale decanul emite decizii. Ele se consemneaza intr-un registru special, tinut la sediul baroului, care poate fi consultat de catre orice avocat interesat si de organele Uniunii Avocatilor din Romania. ART. 130 (1) Orice litigiu intre membrii baroului in legatura cu exercitarea profesiei va fi adus la cunostinta decanului. (2) Decanul va incerca medierea in vederea solutionarii amiabile a litigiului. (3) Prevederile art. 23 din prezentul statut se aplica in mod corespunzator. ART. 131 (1) Hotararile adoptate de adunarea generala sau de consiliul baroului pot fi anulate de Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania numai pentru motive de nelegalitate sau de incalcare a prevederilor prezentului statut, cu respectarea autonomiei baroului. (2) Deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului. SECTIUNEA a II-a Uniunea Avocatilor din Romania ART. 132 Toti membrii barourilor cu drept de exercitare a profesiei fac parte din Uniunea Avocatilor din Romania. Nici un barou nu poate functiona in afara Uniunii. ART. 133 (1) Organele de conducere ale Uniunii Avocatilor din Romania sunt: congresul, consiliul, comisia permanenta si presedintele. (2) Avocatii care formeaza organele de conducere ale Uniunii Avocatilor din Romania sunt avocati definitivi, cu o vechime neintrerupta in profesie de minimum 8 ani. (3) La congresele la care nu sunt alese organele profesiei pot participa, in calitate de delegati, si avocatii care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2). ART. 134 (1) Congresul este organul suprem de conducere. (2) Hotararile adoptate de congres sunt definitive si obligatorii pentru toate organele profesiei si pentru toti avocatii. ART. 135 (1) Anual, Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania convoaca congresul ordinar. (2) La cererea a cel putin 1/3 din numarul total al barourilor Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania va convoca congresul extraordinar. (3) Convocarea va cuprinde luna, ziua, ora si locul desfasurarii congresului, precum si ordinea de zi a acestuia. (4) Membrii de drept ai congresului sunt decanii baroului si membrii Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania. (5) Din congres fac parte si membri delegati alesi de adunarile generale ale barourilor potrivit unei norme de reprezentare de un delegat pentru fiecare o suta de avocati. Barourile care au mai putin de o suta de avocati inscrisi aflati in activitate vor alege un delegat. Barourile care au intre o suta si trei sute de avocati vor alege doi delegati. Barourile care au intre trei sute si cinci sute de avocati vor alege trei delegati. Barourile care au intre cinci sute si o mie de avocati vor alege patru delegati. Barourile care au peste o mie de avocati vor alege cinci delegati si in continuare cate cinci delegati pentru fiecare mie care depaseste prima mie de avocati. (6) Norma de reprezentare se rotunjeste crescator pentru fiecare numar care depaseste o suta, trei sute, cinci sute sau o mie de avocati, dupa caz. ART. 136 (1) Lucrarile congresului sunt conduse de catre presedintele Uniunii Avocatilor din Romania, impreuna cu un prezidiu format din 8 avocati, ales prin vot deschis. (2) Congresul va alege un secretariat compus din 3 avocati, dispozitiile art. 124 din prezentul statut aplicandu-se corespunzator. ART. 137 (1) Hotararile, rezolutiile si motiunile se iau prin vot deschis. (2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul alege o comisie de numarare a voturilor dintre delegatii care nu candideaza, compusa din minimum 5 membri. Votul secret se exprima prin buletine de vot introduse in urne sigilate. Pe buletinul de vot se mentioneaza: numele si prenumele candidatului, functia pentru care candideaza si baroul din care face parte. (3) Votul "pentru" se realizeaza prin lasarea intacta a numelui si prenumelui candidatului dorit; votul "contra" se exprima prin stergerea numelui si a prenumelui persoanei propuse. (4) Vor fi nule buletinele de vot care nu corespund modelului stabilit de congres, cele care nu poarta stampila de control, precum si buletinele pe care numarul candidatilor votati "pentru" este mai mare decat numarul functiilor pentru care se candideaza. ART. 138 (1) Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania se convoaca trimestrial in sedinte ordinare sau, ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare, de catre Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania. (2) Conducerea sedintelor Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania revine presedintelui acesteia, asistat de catre vicepresedinti si de membrul comisiei permanente coordonator al secretariatului Uniunii. (3) Prevederile art. 124 din prezentul statut se vor aplica in mod corespunzator. ART. 139 Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania adopta decizii. La cererea majoritatii barourilor deciziile consiliului pot fi atacate cu plangere care va fi solutionata de catre Congresul avocatilor in prima sa sedinta. ART. 140 (1) Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania se intruneste inaintea sedintelor Consiliului Uniunii si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui Uniunii. (2) Comisia permanenta asigura activitatea permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania. Sedintele comisiei permanente sunt conduse de presedintele Uniunii. (3) In desfasurarea activitatii curente Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania emite avize, adopta decizii, dispozitii si avize conforme in cazurile prevazute de lege. Deciziile si dispozitiile au caracter obligatoriu si pot fi atacate cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania. ART. 141 (1) Plangerea introdusa impotriva actelor emise de organele profesiei nu este suspensiva de executare, cu exceptia cazurilor prevazute de lege si de prezentul statut. (2) Organul competent sa solutioneze plangerea poate, pentru motive bine intemeiate, sa dispuna suspendarea efectelor actului atacat, pana la solutionarea plangerii. CAP. 10 Asistenta judiciara ART. 142 (1) Barourile vor organiza serviciile de asistenta judiciara, care vor functiona pe langa fiecare instanta de judecata si organ de urmarire penala din circumscriptia lor. (2) Asistenta judiciara va fi coordonata de catre un membru al consiliului baroului. Consiliul baroului va desemna un responsabil dintre avocatii definitivi pentru fiecare localitate in care functioneaza o instanta de judecata. ART. 143 Serviciile de asistenta judiciara vor asigura si apararea gratuita, in cazurile prevazute la art. 68 alin. (2) din lege, pe baza aprobarii date de catre decanul baroului. ART. 144 (1) Acordarea asistentei judiciare din oficiu se face numai ca urmare a unei comunicari scrise din partea instantei, a organului de urmarire sau de cercetare penala ori a organului administratiei publice locale, adresata serviciului de asistenta judiciara organizat, in fiecare localitate, de catre consiliul baroului. (2) In cazul in care se solicita acordarea asistentei judiciare gratuite de catre organele prevazute la alin. (1), decanul solicita comunicarea datelor esentiale despre natura cauzei si, dupa caz, evaluarea sumara a obiectului material al acesteia pentru a se putea stabili onorariul de avocat care va fi suportat de partea care ar cadea in pretentii. In aceleasi conditii se va proceda si atunci cand decanul acorda asistenta judiciara gratuita la cererea unui justitiabil. (3) Decanul desemneaza avocatul care urmeaza sa acorde asistenta judiciara. Avocatul desemnat poate refuza aceasta sarcina numai pentru motive intemeiate. (4) Avocatul desemnat urmeaza sa isi indeplineasca insarcinarea in conditiile prevazute la art. 69 din lege. ART. 145 Obligatiile avocatului desemnat din oficiu inceteaza in momentul in care in cauza se prezinta un avocat ales. ART. 146 Avocatul care acorda asistenta judiciara din oficiu are dreptul de a incasa onorariul, stabilit de comun acord de Ministerul Justitiei si Uniunea Avocatilor din Romania, in raport cu natura si cu dificultatea cauzelor. ART. 147 Serviciile de asistenta judiciara isi desfasoara activitatea in spatiile asigurate de Ministerul Justitiei, situate in sediile instantelor judecatoresti, conform art. 36 din lege. ART. 148 Asistenta judiciara gratuita poate fi retrasa de catre decanul baroului, daca se dovedeste ca a fost obtinuta fara prezentarea starii materiale reale a partii ori daca aceasta stare s-a ameliorat si permite plata onorariului. CAP. 11 Raspunderea disciplinara SECTIUNEA I Dispozitii generale ART. 149 (1) Fapta savarsita de avocat, prin care se incalca dispozitiile legii, ale statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor de conducere ale baroului in care avocatul este inscris si ale Uniunii Avocatilor din Romania sau care este de natura sa prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocati, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit art. 73 din lege. (2) Protectia onoarei si prestigiului profesiei, respectarea legii, a statutului profesiei si a deciziilor obligatorii ale organelor de conducere ale profesiei sunt incredintate organelor constituite potrivit dispozitiilor legii. ART. 150 Raspunderea disciplinara a avocatului nu exclude raspunderea civila, penala sau administrativa a acestuia. ART. 151 Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii. ART. 152 Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta, care va fi luata in considerare la aplicarea sanctiunii. ART. 153 Consiliile barourilor sunt obligate sa tina evidenta sanctiunilor disciplinare aplicate fiecarui avocat si sa comunice situatia disciplinara a avocatului la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii. ART. 154 Instantele disciplinare sunt: a) comisia de disciplina a baroului; b) Comisia Superioara de Disciplina; c) Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania, in plenul sau, constituit conform art. 72 alin. (3) din lege. SECTIUNEA a II-a Organizarea si functionarea instantelor disciplinare ART. 155 (1) In fiecare barou se organizeaza si functioneaza o comisie de disciplina, independenta de organele de conducere ale baroului prevazute la art. 49 din lege, alcatuita din 5 pana la 11 membri, alesi de adunarea generala a baroului pe o perioada de 4 ani. (2) Membrii comisiilor de disciplina se aleg dintre avocatii cu o vechime de minimum 10 ani in profesie. ART. 156 (1) Comisia de disciplina a baroului este coordonata de un presedinte ales de catre membrii acesteia. (2) Secretarul baroului, desemnat de consiliul baroului, indeplineste functia de grefier al comisiei de disciplina, calitate in care pastreaza, tine evidentele si efectueaza lucrarile necesare in vederea desfasurarii activitatii comisiei, sub indrumarea presedintelui. (3) Cheltuielile necesare activitatilor comisiei de disciplina se suporta de catre barou. ART. 157 Comisia de disciplina a baroului judeca, in prima instanta, in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de avocatii inscrisi in Tabloul avocatilor, cu exceptia abaterilor savarsite de decan si de membrii organelor de conducere ale Uniunii Avocatilor din Romania. ART. 158 Alcatuirea completelor de judecata, programarea sedintelor, organizarea evidentelor si a activitatilor cu caracter administrativ ale comisiei de disciplina sunt in sarcina presedintelui. ART. 159 (1) In cadrul Uniunii Avocatilor din Romania functioneaza Comisia Superioara de Disciplina, independenta de organele de conducere ale Uniunii prevazute la art. 58 lit. b), c) si d) din lege. (2) Comisia Superioara de Disciplina este alcatuita din reprezentantii barourilor desemnati de adunarile generale ale acestora. Fiecare barou are dreptul la cate un reprezentant ales de Congresul avocatilor dintre candidatii desemnati de adunarile generale ale barourilor. (3) Membrii Comisiei Superioare de Disciplina se aleg dintre avocatii cu o vechime mai mare de 10 ani in profesie. (4) Din completele de judecata alcatuite potrivit art. 72 alin. (2) lit. a) si b) din lege nu pot face parte sotul sau rudele pana la gradul patru inclusiv ale membrilor consiliului baroului din care face parte avocatul trimis in judecata, ale membrilor Comisiei Permamente a Uniunii Avocatilor din Romania, in cazul prevazut la art. 71 alin. (2) din lege, precum si sotul sau rudele pana la gradul patru inclusiv ale partii care a declansat prin plangere procedura disciplinara. ART. 160 Comisia Superioara de Disciplina este coordonata de unul dintre membrii acesteia, desemnat de Congresul avocatilor. ART. 161 Comisia Superioara de Disciplina judeca: a) ca instanta de fond, in complet de 3 membri, abaterile membrilor organelor de conducere ale Uniunii Avocatilor din Romania si ale decanilor; b) ca instanta de recurs, in complet de 5 membri, recursurile declarate de avocatul interesat, decanul baroului si de presedintele Uniunii Avocatilor din Romania impotriva deciziilor pronuntate de comisiile de disciplina ale barourilor si a incheierilor prevazute la art. 74 alin. (1) si (2) din lege. ART. 162 Comisia Superioara de Disciplina isi organizeaza, isi tine evidentele si isi desfasoara lucrarile cu sprijinul Comisiei Permanente a Uniunii Avocatilor din Romania. Unul dintre secretarii Uniunii Avocatilor din Romania, desemnat de catre comisia permanenta a acesteia, indeplineste functia de grefier al Comisiei Superioare de Disciplina. ART. 163 (1) Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania, constituit ca instanta disciplinara, in plenul sau, mai putin cel in cauza, judeca recursurile declarate impotriva deciziilor pronuntate de Comisia Superioara de Disciplina, ca instanta de fond, si a incheierilor prevazute la art. 74 alin. (1) si (2) din lege. (2) Unul dintre secretarii Uniunii Avocatilor din Romania, desemnat de comisia permanenta a acesteia, indeplineste functia de grefier al Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania, constituit ca instanta disciplinara in conditiile alineatului precedent. ART. 164 Executarea deciziilor disciplinare se face de catre consiliul baroului in care avocatul este inscris. SECTIUNEA a III-a Reguli de procedura ART. 165 (1) Plangerea indreptata impotriva unui avocat se adreseaza consiliului baroului din care avocatul face parte. Daca avocatul este pensionar care continua activitatea in profesie, incompatibil sau retras din profesie, plangerea se adreseaza baroului in care avocatul este sau a fost inscris in tablou. (2) Consiliul baroului poate fi sesizat si prin modalitatile prevazute la art. 70 alin. (2) si (3) din lege sau se poate sesiza din oficiu prin hotarare consemnata in procesul-verbal de sedinta. (3) Consiliul baroului procedeaza la anchetarea abaterii indicate in plangere sau in sesizare. In situatiile prevazute la art. 71 alin. (2) din lege plangerea sau sesizarea va fi inaintata de indata Comisiei Permanente a Uniunii Avocatilor din Romania. ART. 166 (1) Anchetarea abaterii disciplinare se efectueaza de catre decan sau de consilierul desemnat de consiliul baroului. (2) Anchetarea abaterii disciplinare a unui membru al organelor Uniunii Avocatilor din Romania sau a unui decan se efectueaza de catre presedintele Uniunii sau de un membru al comisiei permanente a acesteia. (3) Consilierul desemnat pentru efectuarea lucrarilor prevazute la alineatele precedente se poate abtine sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. Cererea de recuzare se formuleaza in scris si se judeca de catre consiliul baroului, in absenta consilierului recuzat. ART. 167 (1) Anchetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate. (2) Cercetarile se efectueaza dupa convocarea in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a avocatului cercetat, trimisa la sediul profesional al acestuia, sau prin instiintare scrisa luata la cunostinta prin semnatura pe copie si dupa incunostintarea sa cu privire la obiectul anchetei disciplinare prin luarea la cunostinta a continutului plangerii ori al sesizarii. Avocatul cercetat poate da explicatii scrise. (3) Refuzul de a da curs convocarii constituie o incalcare a indatoririlor profesionale si nu impiedica desfasurarea anchetei disciplinare. (4) In cursul cercetarilor consilierul delegat va convoca in vederea ascultarii persoana care a formulat plangerea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot elucida cazul, va face verificari de inscrisuri si va culege informatii, prin mijloacele prevazute de lege. ART. 168 Dupa efectuarea cercetarilor consilierul delegat intocmeste un referat scris in care va consemna faptele, probele administrate, pozitia celui cercetat si propunerea privind solutionarea plangerii sau sesizarii. ART. 169 Referatul astfel intocmit va fi inregistrat la decanatul baroului in cel mult 30 de zile de la primirea insarcinarii. ART. 170 (1) In sedinta imediat urmatoare datei la care referatul a fost inregistrat consiliul baroului procedeaza la anchetarea abaterii pe baza referatului si a lucrarilor care au stat la baza intocmirii acestuia. (2) Consiliul baroului va convoca avocatul anchetat, in vederea audierii sale. ART. 171 (1) Dupa efectuarea anchetei disciplinare consiliul baroului va decide, dupa caz, exercitarea actiunii disciplinare, clasarea cauzei sau completarea cercetarilor. (2) Solutia se comunica, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau direct prin semnatura pe copie, avocatului cercetat, persoanei care a facut plangerea si Uniunii Avocatilor din Romania. Daca se decide exercitarea actiunii disciplinare, consiliul baroului va desemna consilierul insarcinat cu sustinerea acesteia la instanta disciplinara. (3) Actiunea disciplinara se redacteaza in scris, motivat in fapt si in drept, cu indicarea persoanelor care urmeaza a fi citate in fata instantei disciplinare, si se semneaza de catre decanul baroului. (4) In caz de abatere grava, pe baza unui referat motivat, intocmit de consilierul desemnat de consiliul baroului, decanul poate solicita comisiei de disciplina suspendarea din profesie a avocatului in cauza, in conditiile art. 581 din Codul de procedura civila. ART. 172 Prevederile privitoare la cercetarea si anchetarea abaterii disciplinare se aplica, in mod corespunzator, in situatiile in care sunt incidente prevederile art. 71 alin. (2) din lege, cu respectarea dispozitiilor art. 71 alin. (3) din lege. ART. 173 (1) Pe durata urmaririi penale sau a judecarii faptei care constituie abatere disciplinara, procedura disciplinara se suspenda, urmand sa fie reluata dupa solutionarea cauzei. (2) Pe perioada suspendarii cursul termenului prevazut la art. 71 alin. (4) din lege este intrerupt. ART. 174 (1) Presedintele comisiei de disciplina va fixa, de indata, termen de judecata cu citarea avocatului, a organului profesiei care a exercitat actiunea si a celorlalte persoane indicate in actiune. (2) Consiliul baroului sau, dupa caz, Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania va desemna consilierul care va sustine actiunea disciplinara in fata instantei disciplinare. (3) Procedura de citare in fata instantelor disciplinare se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. ART. 175 In fata instantei disciplinare avocatul se va infatisa personal. In cursul sedintelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat. ART. 176 (1) Sedinta instantei disciplinare nu este publica. (2) Lucrarile sedintei se consemneaza intr-o incheiere. (3) Lipsa partilor regulat citate nu impiedica judecata. Instanta disciplinara se va pronunta pe baza actelor si a dovezilor administrate in cauza. (4) Instanta disciplinara hotaraste, cu majoritate de voturi, prin decizie disciplinara. ART. 177 (1) Decizia disciplinara ramasa definitiva are autoritate de lucru judecat fata de parti si de organele profesiei. (2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica baroului in tabloul caruia este inscris avocatul si Uniunii Avocatilor din Romania. ART. 178 Decizia privind aplicarea sanctiunilor disciplinare ori incetarea actiunii disciplinare se comunica avocatului in cauza, decanului baroului in care avocatul este inscris si presedintelui Uniunii Avocatilor din Romania. ART. 179 Recursul declarat impotriva masurilor luate prin incheiere in conditiile art. 74 alin. (2) din lege si impotriva deciziei disciplinare se inregistreaza la decanatul baroului, respectiv la secretariatul Uniunii Avocatilor din Romania. ART. 180 Dispozitiile privind procedura judecarii actiunilor disciplinare prevazute in prezentul statut se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila. ART. 181 Constituie abatere disciplinara grava incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 38 alin. (2), art. 56 alin. (3), art. 63, 70, 71, 72, 73, 85, art. 98 alin. (1), art. 114, art. 115 alin. (6) si ale art. 187 alin. (1) din prezentul statut. CAP. 12 Casa de Asigurari a Avocatilor ART. 182 Avocatii inscrisi in barouri cu drept de exercitiu al profesiei, avocatii pensionari si urmasii acestora cu drepturi proprii la pensie si ajutoare sociale au sistem propriu de asigurari sociale si sunt membri ai Casei de Asigurari a Avocatilor. ART. 183 (1) Casa de Asigurari a Avocatilor este organizata si functioneaza in cadrul Uniunii Avocatilor din Romania, are personalitate juridica, patrimoniu si buget proprii. (2) Casa de Asigurari a Avocatilor poate infiinta filiale sau sucursale, organizate pe langa consiliile barourilor, cu avizul Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania. ART. 184 Casa de Asigurari a Avocatilor stabileste si acorda membrilor sai, in conditiile legii sale de organizare, pensii si ajutoare sociale. ART. 185 Fondurile Casei de Asigurari a Avocatilor se constituie in conditiile statutului acesteia. ART. 186 (1) Plata contributiei lunare pentru constituirea fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor se va efectua in contul sau la casieria filialei ori, dupa caz, a baroului in care avocatul este inscris, in primele 15 zile ale lunii urmatoare perioadei pentru care se face plata. (2) Depasirea termenului de plata prevazut la alineatul precedent atrage obligatia de plata a majorarilor de intarziere in favoarea Casei de Asigurari a Avocatilor, in cuantum de 0,5% aplicat la suma datorata pentru fiecare zi de intarziere, fara a se putea depasi suma datorata. La achitarea contributiei avocatul este obligat sa ateste, in scris si sub semnatura, criteriile in raport cu care a achitat contributia in luna in contul careia face plata. ART. 187 (1) Neplata contributiilor lunare in cuantumul si la termenele stabilite atrage aplicarea masurii prevazute la art. 27 lit. c) din lege. Respectarea procedurii prealabile prevazute de lege nu este necesara daca avocatul nu a dat declaratia privind veniturile pe o perioada mai mare de 6 luni. (2) Casa de Asigurari a Avocatilor si filialele acesteia vor sesiza baroul in cazurile in care intarzierea platii este mai mare de 3 luni. Incalcarea prevederilor art. 186 alin. (2) constituie abatere disciplinara. ART. 188 La cererea Casei de Asigurari a Avocatilor si a filialelor acesteia avocatul este obligat sa informeze in scris asupra indeplinirii obligatiei de a contribui la constituirea fondurilor sistemului asigurarilor sociale privind avocatii, sa indice criteriile in raport cu care a achitat contributia si sa prezinte dovezile de plata a acesteia. CAP. 13 Dispozitii finale ART. 189 (1) In aplicarea dispozitiilor art. 42 din lege consiliul baroului stabileste si incaseaza taxe pentru: a) inscrierea in barou a avocatilor primiti in profesie conform art. 63 lit. g) din lege; b) reinscrierea in Tabloul avocatilor a avocatului exclus pentru neplata contributiilor profesionale; c) reinscrierea in Tabloul avocatilor a avocatului incompatibil; d) transferul avocatului dintr-un barou in altul, taxa ce va fi perceputa de baroul la care avocatul se transfera; e) infiintarea pe raza baroului a unui sediu profesional secundar sau a unui birou; f) inscrierea in tabloul special prevazut la art. 12 alin. (6) din lege; g) activitati de secretariat si jurisdictie profesionala. (2) Limitele maxime si scutirile de la plata taxelor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania. ART. 190 Comisia Permanenta a Uniunii Avocatilor din Romania stabileste si incaseaza taxe pentru: a) primirea in profesie cu scutire de examen conform art. 65 lit. d) din lege; b) inscrierea la examenul de intrare in profesie; c) inscrierea la examenul de definitivat; d) acordarea de avize conforme, in conditiile legii; e) activitati de secretariat si jurisdictie profesionala. ART. 191 Prin lege, in cuprinsul prezentului statut, se intelege Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata. ART. 192 Anexele nr. I-VIII si nr. XI-XVIII se comunica barourilor. ART. 193 Prezentul statut a fost adoptat in sesiunea Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania din 17-18 martie 2001 si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. ART. 194 La data publicarii prezentului statut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, isi inceteaza aplicabilitatea Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 237 din 17 octombrie 1995, cu modificarile ulterioare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 17 iunie 1997. ANEXA 9 Baroul ........................ Forma de exercitare a profesiei (..............................) CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA Nr. ........... Data .......... Incheiat intre: 1. (Forma de exercitare a profesiei) ................., prin avocat ................., pe de o parte, si 2. Domnul/Doamna ..............., domiciliat/domiciliata in .......................... ................, in calitate de (client, reprezentant, grad de rudenie, sot etc.) ...................................................., pe de alta parte. In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, si ale statutului profesiei, partile convin urmatoarele: Art. 1. - Obiectul contractului 1.1. Obiectul contractului il reprezinta ............................................. ............................ .............................................................. ....................................................... ................................... dupa caz, asistarea, reprezentarea, acordarea de consultatii juridice, redactarea de acte, cereri si alte cai de atac, forme de executare, precum si orice alte activitati prevazute de Legea nr. 51/1995, republicata, pentru clientul ............, domiciliat in .......................................................................................... ............................................................................................. Art. 2. - Onorariul 2.1. Onorariul se fixeaza in cuantum de ...... lei, cu urmatoarele esalonari de plata: ............. . Art. 3. - Cheltuieli 3.1. Cheltuielile aferente activitatii sus-mentionate vor fi suportate de client, separat de plata onorariului. Se vor respecta, dupa caz, dispozitiile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, republicata. Art. 4. - Clauze speciale 4.1. Partile convin ca prezentului contract sa i se aplice dispozitiile Legii nr. 51/1995, republicata, si ale Statutului profesiei de avocat. 4.2. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract. 4.3. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le furnizeaza avocatului si isi exprima acordul ca demersurile facute de avocat sa fie conform informatiilor pe care le-a furnizat. 4.4. Partile convin ca prezentul contract sa reprezinte titlu executoriu pentru incasarea onorariilor restante, in conditiile prevazute de lege, urmand sa se procedeze la executarea silita a sumelor datorate cu acest titlu, fara somatie si fara acordarea vreunui termen de gratie. 4.5. Indeplinirea obligatiilor asumate de cabinetul individual (cabinetele asociate, societatea civila profesionala) se realizeaza de catre avocatii care isi exercita profesia in cadrul acestuia. 4.6. Neplata onorariului in cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din contract dau dreptul la rezilierea de plin drept a prezentului contract. 4.7. Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea, interpretarea si executarea prezentului contract sunt supuse regulilor de arbitraj si regulilor de procedura prevazute de lege si de statut. Art. 5. - Alte clauze ................................................................................................................. ..................................................................................................................... .................................................................. Incheiat la (locul incheierii, modalitatea incheierii in cazul incheierii la distanta) ..........., astazi ...... ..., in ...... exemplare originale, ambele parti atestand ca se afla in posesia cate unui exemplar (sau mentiunea ca s-a comunicat un exemplar clientului). (Forma de exercitare a profesiei) prin avocat, .................... Client, prin ............................ Actul de identitate (al persoanei care angajeaza prestatia profesionala) ............... ANEXA 10 Baroul .......................... Forma de exercitare a profesiei (................................) IMPUTERNICIRE AVOCATIALA Domnul/Doamna avocat ................. se imputerniceste de catre ..................... ...................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ......................., in baza contractului de asistenta juridica nr. ....... din ......., sa exercite activitatile prevazute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, in fata ............................................................... .................................................... ..................................................................................................................... ............... Data ....................... Client, Avocat, (semnatura) (semnatura si stampila) -------------------